Kỹ thuật kiểm tra thẩm thấu lỏng PT (Liquid Penetrant Testing)

Kỹ thuật kiểm tra thẩm thấu lỏng là một phương pháp khá đơn giản, thiết bị gọn nhẹ, cơ động trên công trường, chi phí vần hành thiết bị thấp đã trở thành một trong những kỹ thuật ngày nay được sử dụng phổ biến nhất để kiểm tra rất nhiều loại sản phẩm cả từ hóa và không từ hóa được, ví dụ như các mối hàn, vật đúc, vật rèn, đường ống… và có thể áp dụng trong các giai đoạn khác nhau của quá trình chế tạo, vận hành sử dụng.

Phương pháp thẩm thấu chất lỏng là phương pháp phát hiện dễ dàng, tin cậy các bất liên tục bề mặt vật liệu kiểm tra và chỉ cần tiếp xúc với đối tượng kiểm tra từ một phía. Tuy nhiên, pp thẩm thấu lỏng không phải là tốt nhất trong mọi trường hợp. Việc lựa chọn pp thẩm thấu lỏng thích hợp so với các phương pháp kiểm tra khác thường được dựa trên các yếu tố: Loại/nguồn gốc bất liên tục, quá trình chế tạo, khả năng tiếp cận vật kiểm, mục tiêu chuẩn chấp nhận mong muốn, các thiết bị hiện có, chi phí kiểm tra.

Lý thuyết

16 giờ

Bài 1: Mở đầu những kiến thức tổng quát

Thời lượng: 4 giờ

Bài 2: Cơ sở phương pháp kiểm tra thấm lỏng

Thời lượng: 3 giờ

Bài 3: Thiết bị và vật liệu thấm

Thời lượng: 4 giờ

Bài 7: Bất liên tục

Thời lượng: 2 giờ

Bài 4: Quy trình kiểm tra thấm – chuẩn bị bề mặt kiểm tra, áp chất thấm và tẩy bỏ chất thấm dư

Thời lượng: 4 giờ

Bài 5: Quy trình kiểm tra – nhũ tương hóa tẩy bỏ chất thấm dư và áp chất hiện

Thời lượng: 1 giờ

Bài 6: Quy trình kiểm tra – kiểm tra, giải đoán và rửa kết thúc

Thời lượng: 1 giờ

Bài 7: Bất liên tục

Thời lượng: 1 giờ

24 giờ

Mở đầu – những kiến thức tổng quát

Thời lượng: 5 giờ

Cơ sở vật lý của phương pháp kiểm tra thấm

Thời lượng: 3 giờ

Các quy trình thực hiện kiểm tra thấm

Thời lượng: 4 giờ

Thiết bị và vật tư kiểm tra thấm

Thời lượng: 3 giờ

Quy phạm, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, quy trình và an toàn trong kiểm tra thấm

Thời lượng: 2 giờ

Trình bày và ghi nhận các kết quả kiểm tra

Thời lượng: 2 giờ

Giải đoán kết quả, các giới hạn kiểm tra thấm

Thời lượng: 4 giờ

Thực hành

48 giờ

Làm quen với các loại vật liệu và dụng cụ kiểm tra thẩm thấu lỏng
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm có thể rửa nước (không huỳnh quang)
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm nhũ tương hóa (không huỳnh quang)
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm tẩy rửa dung môi (không huỳnh quang)
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm độ nhạy kép (không huỳnh quang)
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm có thể rửa nước (fluorescent-huỳnh quang)
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm nhũ tương hóa (fluorescent-huỳnh quang)
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm tẩy rửa dung môi (fluorescent-huỳnh quang
Thực hành kiểm tra đo cường độ ánh sáng cực tím
Kiểm tra chất lượng vật liệu kiểm tra thấm
Kiểm tra so sánh độ nhạy phương pháp kiểm tra thấm
Thực hành quy trình kiểm tra thẩm thấu chất lỏng thấm nhuộm màu nhìn thấy có thể rửa nước
Quy trình kiểm tra thẩm thấu lỏng – phương pháp tương phản màu (tẩy rửa bằng dung môi)
Kiểm tra phù hợp trong kiểm tra thấm huỳnh quang và không huỳnh quang (kiểm tra sự phù hợp quy trình thấm lựa chọn)

48 giờ

Làm quen với các loại vật liệu và dụng cụ kiểm tra thẩm thấu lỏng
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm có thể rửa nước (không huỳnh quang)
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm nhũ tương hóa (không huỳnh quang)
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm tẩy rửa dung môi (không huỳnh quang)
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm độ nhạy kép (không huỳnh quang)
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm có thể rửa nước (fluorescent-huỳnh quang)
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm nhũ tương hóa (fluorescent-huỳnh quang)
Thực hành kỹ thuật kiểm tra thấm tẩy rửa dung môi (fluorescent-huỳnh quang
Thực hành kiểm tra đo cường độ ánh sáng cực tím
Kiểm tra chất lượng vật liệu kiểm tra thấm
Kiểm tra so sánh độ nhạy phương pháp kiểm tra thấm
Thực hành quy trình kiểm tra thẩm thấu chất lỏng thấm nhuộm màu nhìn thấy có thể rửa nước
Quy trình kiểm tra thẩm thấu lỏng – phương pháp tương phản màu (tẩy rửa bằng dung môi)
Kiểm tra phù hợp trong kiểm tra thấm huỳnh quang và không huỳnh quang (kiểm tra sự phù hợp quy trình thấm lựa chọn)

Trả lời