Thi Lý thuyết online

Sát hạch trình độ chuyên môn sẽ bao gồm các phần thi: kiến thức chung với số câu hỏi thi tối thiểu đáp ứng bảng 2.3, kiến thức áp dụng chuyên ngành với số câu hỏi thi tối thiểu đáp ứng bảng 2.4 và các bài thực hành kiểm tra đáp ứng yêu cầu chung và chuyên ngành.

Số các câu hỏi tối thiểu yêu cầu cho bài thi kiến thức chung.

Phương pháp

Số câu hỏi

RT, UT, ET

30

MT, PT, VT

40

Số các câu hỏi tối thiểu yêu cầu cho bài thi kiến thức chuyên ngành.

Phương pháp

Số câu hỏi

RT, UT, ET, MT, PT, VT

20

Thi Thực hành offline

Thực hành với bộ mẫu ôn và thi: Nhằm hỗ trợ cho công tác huấn luyện thực hành và minh họa các ứng dụng thực tế của mỗi kỹ thuật. Cơ sở có nhiêu trang thiết bị để hỗ trợ các lớp thực hành offline.

Cấp chứng chỉ NDT

cấp chứng chỉ NDT

Học viên sẽ được cấp chứng chỉ cho khóa học đã tham gia và vượt qua bài thi (lý thuyết, thực hành).

Chứng chỉ do Trung tâm Hạt nhân tại TP. Hồ Chí Minh cấp có giá trị toàn quốc.