Các phương pháp kiểm tra không phá hủy NDT

Thực tế, Kiểm tra không phá hủy NDT sử dụng các phương pháp, kỹ thuật gì ? Ứng dụng các phương pháp NDT này trong trường hợp nào ?

Phương pháp NDT

Phương pháp Kiểm tra khuyết tật bằng mắt VT (Visual Testing) là phương pháp kiểm tra trực quan phổ biến nhất trong việc đánh giá chất lượng mối hàn sau khi chế tạo, thi công.

Đặc điểm của phương pháp VT:
 • Phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của người kiểm tra.
 • Chỉ dùng để phát hiện các khuyết tật bề mặt & biến đổi hình dạng của sản phẩm sau khi chế tạo, trong quá trình sử dụng.
 • Được áp dụng đầu tiên trước khi thực hiện các phương pháp NDT tiếp theo.
phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng mắt
visual testing
thiết bị visual testing
phương pháp visual testing
phương pháp kiểm tra vt
ndt visual testing
kiểm tra khuyết tật bằng mắt

Một số hình ảnh thực hành và dịch vụ Kiểm tra khuyết tật bằng mắt VT (Visual Testing):

phương pháp visual testing

Phương pháp Kiểm tra khuyết tật bằng mắt VT (Visual Testing) là phương pháp kiểm tra trực quan phổ biến nhất trong việc đánh giá chất lượng mối hàn sau khi chế tạo, thi công.

Đặc điểm của phương pháp VT:
 • Phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của người kiểm tra.
 • Chỉ dùng để phát hiện các khuyết tật bề mặt & biến đổi hình dạng của sản phẩm sau khi chế tạo, trong quá trình sử dụng.
 • Được áp dụng đầu tiên trước khi thực hiện các phương pháp NDT tiếp theo.
phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng mắt
visual testing
thiết bị visual testing
phương pháp visual testing
phương pháp kiểm tra vt
ndt visual testing
kiểm tra khuyết tật bằng mắt

Một số hình ảnh thực hành và dịch vụ Kiểm tra khuyết tật bằng mắt VT (Visual Testing):

phương pháp visual testing

Phương pháp Kiểm tra khuyết tật bằng mắt VT (Visual Testing) là phương pháp kiểm tra trực quan phổ biến nhất trong việc đánh giá chất lượng mối hàn sau khi chế tạo, thi công.

Đặc điểm của phương pháp VT:
 • Phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của người kiểm tra.
 • Chỉ dùng để phát hiện các khuyết tật bề mặt & biến đổi hình dạng của sản phẩm sau khi chế tạo, trong quá trình sử dụng.
 • Được áp dụng đầu tiên trước khi thực hiện các phương pháp NDT tiếp theo.
phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng mắt
visual testing
thiết bị visual testing
phương pháp visual testing
phương pháp kiểm tra vt
ndt visual testing
kiểm tra khuyết tật bằng mắt

Một số hình ảnh thực hành và dịch vụ Kiểm tra khuyết tật bằng mắt VT (Visual Testing):

phương pháp visual testing

Phương pháp Kiểm tra khuyết tật bằng mắt VT (Visual Testing) là phương pháp kiểm tra trực quan phổ biến nhất trong việc đánh giá chất lượng mối hàn sau khi chế tạo, thi công.

Đặc điểm của phương pháp VT:
 • Phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của người kiểm tra.
 • Chỉ dùng để phát hiện các khuyết tật bề mặt & biến đổi hình dạng của sản phẩm sau khi chế tạo, trong quá trình sử dụng.
 • Được áp dụng đầu tiên trước khi thực hiện các phương pháp NDT tiếp theo.
phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng mắt
visual testing
thiết bị visual testing
phương pháp visual testing
phương pháp kiểm tra vt
ndt visual testing
kiểm tra khuyết tật bằng mắt

Một số hình ảnh thực hành và dịch vụ Kiểm tra khuyết tật bằng mắt VT (Visual Testing):

phương pháp visual testing

Phương pháp Kiểm tra khuyết tật bằng mắt VT (Visual Testing) là phương pháp kiểm tra trực quan phổ biến nhất trong việc đánh giá chất lượng mối hàn sau khi chế tạo, thi công.

Đặc điểm của phương pháp VT:
 • Phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của người kiểm tra.
 • Chỉ dùng để phát hiện các khuyết tật bề mặt & biến đổi hình dạng của sản phẩm sau khi chế tạo, trong quá trình sử dụng.
 • Được áp dụng đầu tiên trước khi thực hiện các phương pháp NDT tiếp theo.
phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng mắt
visual testing
thiết bị visual testing
phương pháp visual testing
phương pháp kiểm tra vt
ndt visual testing
kiểm tra khuyết tật bằng mắt

Một số hình ảnh thực hành và dịch vụ Kiểm tra khuyết tật bằng mắt VT (Visual Testing):

phương pháp visual testing

Phương pháp Kiểm tra khuyết tật bằng mắt VT (Visual Testing) là phương pháp kiểm tra trực quan phổ biến nhất trong việc đánh giá chất lượng mối hàn sau khi chế tạo, thi công.

Đặc điểm của phương pháp VT:
 • Phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của người kiểm tra.
 • Chỉ dùng để phát hiện các khuyết tật bề mặt & biến đổi hình dạng của sản phẩm sau khi chế tạo, trong quá trình sử dụng.
 • Được áp dụng đầu tiên trước khi thực hiện các phương pháp NDT tiếp theo.
phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng mắt
visual testing
thiết bị visual testing
phương pháp visual testing
phương pháp kiểm tra vt
ndt visual testing
kiểm tra khuyết tật bằng mắt

Một số hình ảnh thực hành và dịch vụ Kiểm tra khuyết tật bằng mắt VT (Visual Testing):

phương pháp visual testing
NDE HCM logo

Trả lời