Khai giảng lớp MT Level II
18/12/2023
MT (Magnetic Particle Testing)
Kỹ thuật kiểm tra thẩm thấu lỏng
TP. Hồ Chí Minh
4 ngày
18/12 đến 21/12/2023

Lý thuyết: 1 ngày

Thực hành: 2 ngày

Kiểm tra: 1 ngày

 
 
Khai giảng lớp PT Level II
11/12/2023
PT (Liquid Penetrant Testing)
Kỹ thuật kiểm tra từ tính
TP. Hồ Chí Minh
4 ngày
11/12 đến 14/12/2023

Lý thuyết: 1 ngày

Thực hành: 2 ngày

Kiểm tra: 1 ngày

 
 
Khai giảng lớp UT Level II
27/11/2023
UT (Ultrasonic Testing)
Kiểm tra siêu âm
TP. Hồ Chí Minh
12 ngày
27/11 đến 09/12/2023

Lý thuyết: 4 ngày

Thực hành: 7 ngày

Kiểm tra: 1 ngày

 
 
Khai giảng lớp RT Level II
25/12/2023
RT (Radiographic Testing)
Kiểm tra chụp ảnh bức xạ
TP. Hồ Chí Minh
4 ngày
25/12 đến 28/12/2023

Lý thuyết: 1 ngày

Thực hành: 2 ngày

Kiểm tra: 1 ngày

 
 
Khai giảng lớp ET
08/01/2024
ET (Eddy Current Testing)
Kiểm tra dòng điện xoáy
TP. Vũng Tàu
5 ngày
08/01 đến 12/01/2024

Lý thuyết: 2 ngày

Thực hành: 2 ngày

Kiểm tra: 1 ngày

 
 
Khai giảng lớp VT
22/01/2024
VT (Visual Testing)
Kiểm tra ngoại quan
TP. Hồ Chí Minh
9 ngày
22/01 đến 30/01/2024

Lý thuyết: 3 ngày

Thực hành: 5 ngày

Kiểm tra: 1 ngày